Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 14, 2020

Bibeln har många berättelser om Gud som en anknytningsfigur - en trygg bas och säker tillflyktsort. Vi pratar om anknytningsteorin och det lilla barnets behov av av nära relationer för att till en början överleva och senare utmanas.

Psalt 139: 5-10 Psalt 4:9